Yleiset toimitus- ja sopimusehdot

I. Soveltamisala

 1. Seuraviayleisiäsopimusehtojasovelletaankaikissasopimuksissa, toimituksissa ja palveluissa Franz Gottwald GmbH + Co. KG:n (seuraavassa GOTTWALD) ja asiakkaidemme välillä, jotka ovat yrittäjiä ja julkisoikeudellisia tahoja/yhteisöjä.
 2. Emme hyväksy vastakkaisia tai ehdoistamme poikkeavia ehtoja, paitsi jos olemme ne erikseen kirjallisesti hyväksyneet.
 3. Kaikissa tulevissa liiketoimissa ostajan kanssa, joka on yrittäjä tai julkisoikeudellinen taho/yhteisö, sovelletaan GOTTWALD:in myynti- ja toimitusehtoja ilman erillistä mainintaa.

II. Tarjous ja sopimuksen solmiminen

 1. Sopimus astuu voimaan vasta, kun se on kuitattu vastaanotetuksi kirjallisessa muodossa. Vastaanottovahvistuksen ohella hyväksytään myös toimeksiantovahvistus tai lasku toimeksiannosta tai itse toimeksiannon suorittaminen.
 2. Tarjouksemme eivät ole sitovia. GOTTWALD pidättää oikeuden tehdä muutoksia toimituksiin sekä palveluihin, jos ne parantavat niiden teknisiä ominaisuuksia ja/tai ovat aiheellisia niiden toiminnan kannalta, sekä ovat kohtuullisia asiakkaalle, eivätkä heikennä toimituksen tai palvelun laatua.
 3. Tuoteluetteloiden, esitteiden, tiedotteiden, mainosten ja samankaltaisten julkisten suositusten, sekä sähköisen median sisältämät tiedot palveluista, mitoista, painosta, hinnoista tai muusta sellaisesta eivät ole sitovia niin pitkään, kun ne eivät ole nimenomaisesti sopimuksen sisältöä.
 4. Sopimuksen liitteet, kuten kuvat, piirrokset, paino ja mittojen määritelmät ovat vain suuntaa antavia ellei niitä ole erikseen määritelty sitoviksi.
 5. Suulliset ja kirjalliset määritelmät soveltuvuudesta ja sovellusmahdollisuuksista GOTTWALDin toimittamille tuotteille, sekä konsultaatioille ja suosituksille annetaan työntekijöiden parhaan tietämyksen mukaan. Nämä eivät ole sitovia eivätkä perustele sopimuksellista oikeussuhdetta tai muuta toissijaista velvoitetta sopimuksesta. Asiakkaan tulee tarkistaa tuotteen ja/tai palvelun soveltuvuus käyttötarkoitukseen, tämä koskee myös työtä, palveluja ja muuta GOTTWALDin toimintaa.

III. Hinnat ja maksuehdot

 1. Hinnat on ilmaistu euroina (€) ilman kulloinkin voimassaolevaa lailla määrättyä arvonlisäveroa.
 2. Tuotteiden hinnat tulevat vapaasti varastosta, eivätkä kata eteenkään asennusta paikan päällä, eivätkä kokoonpano-, tai käyttöönottokustannuksia. Tilatun työn, palvelun ja muun GOTTWALDilta tilatun toiminnan hinta koostuu suorituksesta GOTTWALDin toimipaikassa. Mahdolliset tavaroiden kuljetus- ja vakuutusmaksut sekä matka-, työ- ja odotusajasta aiheutuneet kustannukset, sekä tie- ja korvausmaksut muista palveluista laskutetaan erikseen. Korjaustöistä ja muista toimista maksetaan erikseen, elleivät ne kuulu takuun piiriin.
 3. Maksut erääntyvät välittömästi. Maksu on viivästynyt ilman erillistä muistutusta viimeistään neljännentoista (14) päivän jälkeen laskun päivämäärästä. Maksuhäiriön tapahduttua, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskoron 8%-yksikköä peruskoron lisäksi §288 BGB:n (Saksan siviililaki) mukaan. Tämän lisäksi GOTTWALDille sattunut viivästyksestä aiheutunut vahinko voidaan vaatia tarvittaessa korvattavaksi erikseen.
 4. Asiakas saa kuitata laskut vain kiistattomilla tai oikeustuomioistuimen päättämillä vaateilla. Tämä sääntö pätee myös pidätysoikeuden esittämisessä.

IV. Toimitus

 1. Määräaikojen ja päivämäärien noudattaminen edellyttää, että asiakas toimittaa ajoissa kaikki asiakirjat, tiedot, tiedostot ja hyväksynnät, sekä sovittujen maksuehtojen noudattamista ja muiden asiakkaan velvollisuuksien hoitamista ajallaan. Jos nämä velvoitteet eivät täyty aikataulujen mukaan, ajanjaksoja pidennetään asianmukaisesti; tätä ei sovelleta, jos GOTTWALD on vastuussa viivästyksestä.
 2. GOTTWALDilla on oikeus tehdä osatoimituksia, jos ne ovat kohtuullisia asiakkaalle. Osatoimitukset voidaan laskuttaa välittömästi.
 3. GOTTWALD on oikeutettu käyttämään kolmansia osapuolia.
 4. Ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamat häiriöt ja syyt, jotka eivät kuulu meidän riskialueeseemme, kuten esimerkiksi lakko, junaradan- tai tiensulku, sota, terrorismi, mellakat, viralliset toimenpiteet ja muut yllättävät, ennalta-arvaamattomat, väistämättömät tapahtumat, jotka estävät GOTTWALDia täyttämästä sopimusta, vapauttavat GOTTWALDin sopimuksen täyttämisestä niin kauan, kunnes ylivoimaisen esteen vaikutus kestää ja esteen poistumisen jälkeiseltä riittävältä ajalta, joka tarvitaan toiminnan jälleenaloittamiseen. Jos häiriö kestää yli kolme kuukautta, on osapuolilla oikeus vetäytyä sopimuksesta kirjallisesti viikon sisällä. Lisävaateet ovat tässä tapauksessa poissuljettu.

V. Lisäpalvelut

 1. Jos saamme toimeksiannon tekemään kokoonpanoja, purkuja, huoltoja tai asentamaan aggregaatit, hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteet käyttöönottoa varten (mukaan lukien tai ilman niiden osia) tilauksen yhteydessä tai erillisenä, ovat seuraavat ehdot voimassa, ellei sopimusehdoissa ole toisin mainittu:
 2. Jos palkkiosta ei ole erikseen sopimuksessa mainittu, pätee ajankohtainen hinnastomme.
 3. Jos asennus, kokoonpano, purku, huolto tai käyttöönoton asennus myöhästyy olosuhteiden vuoksi ilman meidän syytämme, erityisesti rakennustyömailla, vastaa asiakas aiheutuneen odotusajan kustannuksista ja työntekijöidemme ylimääräisistä matkoista aiheutuvista kustannuksista hinnastomme mukaan.
 4. Asiakkaan tulee informoida meitä paikallisista olosuhteista sekä erikoispiirteistä, jotka pitää ottaa huomioon ennen työn aloittamista. Sovittu korvaus perustuu rajoittamattomaan pääsyyn toimipisteellemme.

VI. Omistusoikeuden pidättäminen

 1. GOTTWALD pidättää itsellään omistusoikeuden toimitettuihin tuotteisiin niin pitkään, kunnes jatkuvan liikesuhteen lopullinen kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.
 2. Asiakas siirtää jo nyt mahdollisen saamisensa/vaatimuksensa GOTTWALDille (esim. vahingonkorvausvaade ja vakuutukselta saataviin korvauksiin liittyvät saamiset) liittyen tuotteisiin, joiden kohdalla omistusoikeus on vielä pidätetty, tuotteen myyntihinnan suuruisena.
 3. GOTTWALDin pidätyksellisessä omistuksessa oleva tuote täytyy vakuuttaa kaupankäyntiin kuuluvalla tavalla omistusoikeuden pidätyksen ajaksi tulipalovahinkoa, vesivahinkoa, varkautta ja murtovarkautta vastaan. Vakuutuksista tulevat saamiset/oikeudet siirretään GOTTWALDille, GOTTWALD ottaa täten siirron vastaan.
 4. Ostaja on oikeutettu myymään toimitettu tuote eteenpäin tavanomaisessa liiketoiminnassa; hän siirtää kuitenkin jo nyt kaikki saamiset GOTTWALDille GOTTWALDin laskun suuruisena (sisältäen arvonlisäveron), jotka hän saa jälleenmyynnin seurauksena vastaanottajalta tai kolmansilta, huomioonottamatta sitä seikkaa, onko toimitettu tuote jälleenmyyty ilman työstämistä tai sen jälkeen. Ostaja on oikeutettu perimään kyseisen saamisen myös tämän oikeuden siiron jälkeen. GOTTWALDin oikeus periä saaminen itse, jää edelleen voimaan. GOTTWALD on kuitenkin velvoitettu olemaan perimättä saamisia niin kauan, kun ostaja täyttää hänen maksuvelvollisuutensa, eikä hänelle ole tullut maksuhäiriötä ja erityisesti jos hänelle ei ole tehty maksukyvyttömyysmenettelyhakemusta/velkasaneeraushakemusta tai jos maksujen maksaminen on lopetettu. Jos näin on, GOTTWALD voi vaatia, että ostaja ilmoittaa GOTTWALDille siirretyt saamiset ja saamisten velalliset, antaa kaikki perimistä varten tarvittavat tiedot, luovuttaa siihen liittyvät asiakirjat ja ilmoittaa velallisille (kolmansille) saamisten siirrosta.
 5. Toimitetun tuotteen edelleen työstäminen tai muuttaminen ostajan toimesta toteutetaan aina GOTTWALDin puolesta. Jos toimitettua tuotetta työstetään GOTTWALDille kuulumattomilla tuotteilla, saa GOTTWALD työstämisen seurauksena valmistettuun uuteen tuotteeseen yhteisomistusoikeuden suhteessa toimitetun tuotteen arvon ja muutoksessa käytettyjen osien/tavaroiden hinnan välillä. Työstämisen johdosta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan samoja omistusoikeuden pidätysehtoja kuin toimitettuun tuotteeseen. GOTTWALD sitoutuu luopumaan GOTTWALDille kuuluvista vakuuksista ostajan pyynnöstä niin, että vakuuksiemme reaaliarvo ylittää 20 %:lla taatun saamisen/vaatimuksen arvon; GOTTWALD päättää vakuuden valitsemisesta.
 6. Ostajan sopimuksen vastaisessa käyttäytymisessä, eteenkin maksun viivästymisessä, on GOTTWALD oikeutettu ottamaan tuote muistutuksen jälkeen takaisin ja ostaja on velvoitettu antamaan tuote takaisin. Takaisin ottamisen jälkeen GOTTWALDilla on oikeus myydä tuote edelleen; tästä saavutettu tuotto hyvitetään ostajan velkaan nähden, huomioonottaen kohtuulliset myyntikustannukset.
 7. Maksukyvyttömyysmenettelyä haettaessa – riippumatta siitä, kuka sitä hakee – on GOTTWALDilla oikeus vetäytyä kaupasta ja vaatia tuotteen välitöntä palautusta.

VII. Sopimuksen toteutuksen pidättäminen/Kauppasaartoehto

 1. Sopimus täytetään sillä ehdolla, että liiketoiminnalle ei ole esteitä, kuten taloudellisia, kaupallisia tai rahoituksellisia sanktioita tai toisin sanoen Euroopan Unionin tai Saksan Liittotasavallan kauppasaartoja tai muita kansainvälisesti käytettäviä säännöksiä. Tämä pätee myös Amerikan Yhdysvaltojen asettamiin taloudellisiin, kaupallisiin ja rahoituksellisiin sanktioihin ja kauppasaartoihin, mikäli ne eivät ole eurooppalaisen tai saksalaisen lainsäädännön vastaisia.
 2. Asiakas on velvoitettu antamaan kaikki tiedot ja dokumentit, jotka tarvitaan vientiin, kuljetuksiin ja maahantuontiin tai jotka viranomaiset tai muut julkisen hallinnon edustajat vaativat.
 3. Asiakas on yksin vastuussa kauppasaarron ja muiden kauppaa rajoittavien määräysten, eteenkin ulkoliiketalosuoikeudellisten määräysten, kiinnipitämisestä. Hänen täytyy ennenkaikkea tarkistaa ja sopivimmilla toimilla varmistettava, että
  -  hän ei riko näitä määräyksiä siirtäessään tuotteita kolmansille osapuolille, hankintasopimuksilla tällaisista tavaroista, työn ja palvelujen teettämisessä tai tarjoamalla muita taloudellisisa resursseja näiden tuotteiden, töiden ja palvelujen yhteydessä, jotka rikkovat kauppasaartoja, jotka ovat Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja/tai Yhdistyneiden Kansakuntien asettamia tai myös huomioon ottaen mahdolliset rajoitukset sisämaan liiketoiminnassa ja mahdolliset muulla tavoin kieltojen kiertämismenettelyt;
  -  tavarat, työn ja palvelujen teettäminen eivät ole tarkoitettu kiellettyyn toimintaan tai joihin tarvitaan erillinen lupa ollessaan merkityksellisiä maanpuolustukseen, ydinteknologiaan tai aseteknologiaan, ellei kulloinkin tarvittava lupa ole hankittu;
  -  Euroopan Unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen sanktiolistoissa olevista määräyksistä pidetään kiinni liittyen liiketoimintaan listoissa mainittuihin yrityksiiin, henkilöihin ja organisaatioihin.
 4. Asiakas velvoittautuu ilmoittamaan GOTTWALDille viipymättä ja ilman erillistä pyyntöä, mikäli hän aikoo toimittaa GOTTWALDilta hankkimiaan tuotteita ja palveluja alueille tai käyttämään niitä, joihin tällaiset (edellisessä mainitut) säännökset pätevät. Asiakas vapauttaa GOTTWALDin kaikista oikeudellisista vastuista, jotka aiheutuvat tällaisten säännösten rikkomisesta ja maksaa tarvittaessa vahingonkorvauksen.

VIII. Takuu

 1. Asiakkaan tulee tarkistaa toimitettu tavara välittömästi luovutuksen jälkeen tavallisen liiketoiminnan mukaisesti. Todetuista vioista, vääristä määristä ja vääristä toimituksista on välittömästi ilmoitettava GOTTWALDille kirjallisesti. Valitusaika kattaa korkeintaan 10 päivää; ratkaiseva on GOTTWALDille saapuvan kirjallisen valituksen saapumispäivämäärä (myös faksi). Jos piilossa ollut vika näyttäytyy/löytyy vasta
  myöhemmin, siitä tulee ilmoittaa välittömästi sen löytymisen jälkeen. Kaupallisen tilaajan takuuoikeudet eivät päde, jos hän ei toteuta edellä mainittuja velvoitteita.
 2. Jos tavarassa on havaittu vika, GOTTWALDilla on oikeus valita korjaava toimenpide, joko virheen korjaaminen tai uuden, virheettömän tuotteen toimittaminen. Jos korjaava toimenpide epäonnistuu, on asiakkaalla oikeus vaatia valintansa mukaan joko kaupan purkua tai hinnan alentamista. Korjaava toimenpide todetaan epäonnistuneeksi toisen korjausyrityksen jälkeen. Ostaja voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia virheen tähden seuraavien ehtojen nojalla vasta, kun korjaava toimenpide on epäonnistunut. Asiakkaalla on edellisen lisäksi oikeus vaatia muita vahingonkorvauksia seuraavien ehtojen nojalla.Virheellisen käyttö- ja asennusohjeiston takuu rajoittuu ensisijaisesti virheettömän käyttö- ja asennusohjeiston toimittamiseen, jos asiaankuuluvaa asennusta ei ole tehty. Tämä ei päde, jos vahinko on jo tapahtunut virheellisen käyttö- ja asennusohjeiston seurauksena.
 3. Takuuvaatimukset vanhentuvat vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta. Tämä ei päde, jos § 438 I, nro. 1 ja 2 BGB (Saksan siviililaki), § 479 I BGB tai § 634a I, nro. 2 BGB määrittelevät pidempiä aikarajoja.
 4. GOTTWALDin takuuvastuu rajoittuu yleisesti tilausarvoon, vahingonkorvausvaateissa GOTTWALDin yritysvastuuvakuutuksessa määriteltyyn katerajaan saakka.
 5. Edellämainitut takuurajoitukset eivät päde, jos GOTTWALD tai GOTTWALDin edustajat ovat vastuussa tahallisesta tuottamuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai kehoon ja terveyteen kohdistuneesta vahingosta tai, jos GOTTWALD on syyllistynyt vilpilliseen toimintaan tai jos tavaroille on myönnetty laatutakuu.
 6. Jos asiakas saa takuukorvausvaatimuksen, joka johtuu GOTTWALDilta ostetusta tavarasta, voi hän johtaa oikeutensa § 478 BGBstä (saksan siviililaki), jos GOTTWALD on takuuvastuussa BGBn mukaan (Saksan siviililain mukaan).
 7. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet sopimattoman tai virheellisen käytön seurauksena, virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä ostajan tai kolmannen osapuolen tekemästä asennuksesta, normaalista kulumisesta, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, väärien työkalujen ja välineiden käyttämisestä, käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, sekä vääristä muutoksista tai vääränlaisista ostajan ja kolmansien korjaustöistä.
 8. Jos tavaraa käytetään edelleen, vaikka virhe on tiedostettu, vastaamme vain alkuperäisestä viheestä, emme vahingoista, jotka ovat syntyneet jatkuvan käytön seurauksena.

IX. Erillinen takuulupaus

 1. Erillinen takuulupaus ilmoitetaan ainoastaan kirjallisesti.
 2. Jos valmistaja myöntää toimitetun tavaran laatutakuun tai tavaralle tietyn ajan kestävän laatutakuun, on tilaajalla oikeus, edelleen huomioonottaen laissa määritellyt oikeudet, takuuseen takuulausunnon ja kulloisenkin mainoksen ehtojen nojalla.

X. Vastuu

 1. Gottwald kantaa lain mukaisesti rajoittamattoman vastuun vahingoista, jotka kohdistuvat henkeen, kehoon tai terveyteen, jotka aiheutuvat GOTTWALDin ja GOTTWALDIN edustajien huolimattomasta tai tahallisesta velvollisuuden laiminlyömisestä, sekä vahingoista, jotka kuuluvat tuotevastuulain piiriin, sekä vahingoista jotka johtuvat sopimuksen tahallisesta tai törkeästi huolimattomasta rikkomisesta, sekä GOTTWALDin ja GOTTWALDin edustajien vilpillisestä toiminnasta. Jos GOTTWALD on taannut laatutakuun ja/tai kestävyystakuun tavaroihin tai osiin, on GOTTWALD vastuussa myös tästä takuulupauksesta. Vahingoista, jotka johtuvat taatun laadun tai kestävyyden lupauksesta, mutta eivät ole syntyneet välittömästi itse tavaraan, vastaa GOTTWALD vain silloin, jos sellaisen vahingon syntymisen riski voi selvästi kuulua takuulupauksen piiriin.
 2. GOTTWALD vastaa myös vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta, jos tämä vahingoittaa olennaisia sopimusvelvoitteita tai päävelvoitteita. GOTTWALD on kuitenkin vain silloin vastuussa, jos vahingot ovat selkeästi liitoksissa sopimukseen ja ovat ennustettavissa.
 3. Muu GOTTWALDin vastuu riippumatta vaateen oikeudellisesta luonteesta on poissuljettu; tämä koskee erityisesti rikkomusperusteisia korvausvaateita tai tehtyjen hukkaan menneiden kulujen korvausvaateita, jotka vaadittaisiin toimitusvaatimuksen sijasta.
 4. Kun GOTTWALDin vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, pätee tämä myös GOTTWALDin henkilökuntaan ja edustajiin.
 5. Asiakkaan vahingonkorvausvaateet umpeutuvat yleisesti vuoden kuluttua, ellei GOTTWALD ole vastuussa tämän sopimuksen kohdan X. 1. mukaan.

XI. Työkalut ja laitteet

 1. Työkalut ja laitteet, jotka tilaamme asiakkaittemme tilauksen puolesta toimittajiltamme ja joiden vuoksi laskutamme työkalumaksuista, ovat tehtaan tai toisin sanoin valmistajan omaisuutta. Jos ei toisin ole mainittu, ovat laskutetut työkalumaksut osittaisia kuluja ja eivät oikeuta työkalun tai laitteen luovuttamiseen.

XII. Tietosuoja

 1. GOTTWALD huomauttaa, että liiketoimintaan tarvittavat tiedot käsitellään ja tallennetaan.
 2. Asiakas antaa täten suostumuksensa henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön, eteenpäin antamiseen ja tarvittaessa muuttamiseen mikäli se on sopimuksen täyttämisen osalta välttämätöntä. Gottwald on oikeutettu ennenkaikkea hakemaan tietoja kolmansilta osapuolilta ja antamaan tietoja kolmansille osapuolille luottokelpoisuuden tarkistamisen vuoksi. Gottwald on myös oikeutettu antamaan kolmansille tilatun tavaran toimitusta varten toimeksiannon ja maksuhäiriön sattuessa antaa kolmannelle osapuolelle toimeksianto saamisten täytännönpanoon ja antaa heille tarvittavat tiedot eteenpäin.
 3. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa kokonaisuudessaan tai osittain, millä on vaikutus tulevaisuuteen (ei takautuvasti) tai vaatia GOTTWALDilla tallennettujen tietojen korjaamista. Tällöin GOTTWALD sitoutuu välittömästi hävittämään henkilökohtaiset tiedot, kunhan sopimussuhde on kokonaisuudessaan saatettu loppuun.

XIII. Suorituspaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki

 1. Tähän sopimukseen tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti, tämä koskee myös luopumista kirjallisesta muotovaatimuksesta.
 2. Kaikkien mollemminpuolisten oikeuksien ja velvollisuuksien suorituspaikka ja yksinomainen oikeuspaikka on Bremen. GOTTWALD on kuitenkin oikeutettu haastamaan asiakas oikeuteen myös tämän oikeustoimialueella.
 3. Sovellettava laki on Saksan Liittotasavallan laki, poissuljettuna YK:n kauppalaki ”United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods” (CISG).
 4. Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset eivät ole kokonaan tai osittain oikeuskelpoisia tai niitä ei voi toteuttaa, ei tämä seikka vaikuta muihin sopimuksessa olevien määräysten voimassaoloon. Sama koskee, jos sopimuksesta puuttuu jokin sitova säännös. Oikeuskelvottoman tai toteutuskelvottoman tai puuttuvan säännöksen sijaan sovelletaan mahdollisesti sopivinta käytäntöä, kunhan se on oikeudellisesti mahdollista, joka olisi ollut myös sopimuksentekohetkellä sopimusosapuolten haluama käytäntö, jos he olisivat ottaneet tämän kohdan sopimusta tehtäessään huomioon.
 5. Sopimusta tulkittaessa on vain sopimuksen saksankielinen versio sitova.

Vain sopimuksen saksankielinen versio on sitova

GOTTWALD GmbH + Co. KG, 28719 Bremen,  Päivämäärä: September 2015


Lataukset

 Lataa Gottwald GmbH + Co. KG:n ehdot .PDF-tiedostona

Yhteystiedot