Allmänna affärsvillkor

I. Tillämpningsområde

 1. Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla avtal, leveranser och tjänster mellan Franz Gottwald GmbH + Co. KG (nedan kallad GOTTWALD) och våra kunder som är företagare, juridiska personer inom offentlig rätt eller offentligrättsliga separata tillgångar.
 2. Vi godkänner inte motstridiga villkor eller villkor från kunden som avviker från våra allmänna affärsvillkor, såvida vi inte uttryckligen och skriftligen har samtyckt till att de ska gälla.
 3. Vid alla framtida affärstransaktioner med en köpare som är företagare, juridisk personer inom offentlig rätt eller offentligrättsliga separata tillgångar, gäller GOTTWALDS försäljnings- och leveransvillkor, även i de fall då en uttrycklig hänvisning till deras gällande inte har skett.

II. Erbjudande och slutande av avtal

 1. Ett avtal förverkligas endast genom en bekräftelse i textform. En bekräftelse är likställd med en orderbekräftelse eller en fakturering av ordern, samt med utförandet av servicetjänsten.
 2. Våra offerter är utan förbindelse. GOTTWALD förbehåller sig rätten till ändringar avseende leveranser/servicetjänster i den mån sådana ändringar tjänar tekniska förbättringar och/eller i enskilda fall vad gäller prestationsförmågan visar sig vara ändamålsenliga och kan ansens vara skäliga för kunden, i synnerhet om kvaliteten på leveransen/servicetjänsten för det avsedda ändamålet inte påverkas negativt.
 3. De uppgifterna om prestanda, mått, vikter priser och liknande som finns angivna i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, avbildningar och jämförbara offentliga reklamprodukter, även sådana som överförs via elektroniska medier, gäller utan förbindelse, såvida de inte uttryckligen omfattas av ett avtal.
 4. De underlag som ingår i en offert, som avbildningar, ritningar, vikt- och måttangivelser är endast ungefärliga i den mån de inte uttryckligen anges som bindande.
 5. Muntliga och skriftliga uppgifter om lämplighet och användningsmöjligheter beträffande varor som levereras av GOTTWALD, samt rådgivning och rekommendationer lämnade av GOTTWALDS medarbetare, lämnas efter bästa kunnande och förmåga. De är inte bindande och motiverar varken ett avtalsmässigt rättsförhållande eller en sidoförpliktelse till avtalet. I synnerhet befrias inte kunden från sin skyldighet att övertyga sig själv om att en vara är lämplig för kundens användningssyfte genom att själv kontrollera varan. Detsamma gäller för arbets-, service-, verkstjänster som GOTTWALD ska leverera, samt för andra tjänster.

III. Priser och betalningsvillkor

 1. Priser anges principiellt i euro (€), exklusive den respektive gällande mervärdeskatten.
 2. Priser för varor gäller fritt lager och omfattar i synnerhet inte uppställning och montering på plats, och inte heller installation och idrifttagning. För beställda arbets-, service-, verks- resp. andra tjänster omfattar priset tjänsteleveransen vid GOTTWALDS företagssäte. Uppstår kostnader för transport och försäkring för varuleveransen, samt kostnader för framkörningstider, returkörningstider, arbets- och väntetider, samt reseersättning och traktamenten för andra tjänster, faktureras dessa separat. Reparationsarbeten och andra tjänster ska betalas separat, såvida det inte rör sig om reparationer inom ramen för en garanti.
 3. Betalningar förfaller omedelbart till betalning utan avdrag. Betalningsförsening inträder utan föregående betalningspåminnelse senast 14 dagar efter fakturadatum resp. förfallodagen. Vid betalningsförsening av en förfallen betalning är kunden skyldig att betala fördröjningsränta till en storlek på 8 % över basräntan enligt § 288 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Civilrättslig lagbok för Förbundsrepubliken Tyskland). Ytterligare skada för GOTTWALD på grund av dröjsmål påverkas inte av detta.
 4. Kunden får endast göra avräkning med obestridda och lagakraftvunna fodringar. Detsamma gäller för kundens rätt att göra en kvarhållanderätt gällande.

IV. Leverans

 1. Uppfyllande av tidsfrister förutsätter att alla underlag, information, datafiler och frigivanden som ska tillhandahållas av kunden har lämnats in i tid, samt att kunden har uppfyllt alla överenskomna betalningsvillkor och övriga skyldigheter att prestera vissa åtgärder i förväg. Om dessa förutsättningar inte utförs och uppfylls i tid förlängs fristerna på skäligt sätt. Detta gäller inte om GOTTWALD kan hållas ansvarig för fördröjningen.
 2. GOTTWALD har rätt att utföra delleveranser i den mån detta är skäligt för kunden. Delleveranser kan faktureras omedelbart.
 3. GOTTWALD har rätt att använda företagsexterna aktörer för att uppfylla sina förpliktelser.
 4. Störningar till följd av force majeure och av orsaker som inte ligger inom det riskområde som vi kan påverka, som t.ex. strejk, avspärrningar av järnväg eller vägar, krig, terrorism, oroligheter, myndigheters åtgärder och andra oförutsebara, oundvikliga händelser som förhindrar GOTTWALDS från att uppfylla ett avtal, befriar GOTTWALD från att uppfylla avtalet fram tills dess den aktuella händelsen upphört, plus en tillräcklig tid för uppstart av avtalsuppfyllandet. Om störningen pågår längre än tre månader har varje avtalspart rätt att skriftligen träda tillbaka från avtalet med en frist på en vecka. Ytterligare anspråk är i detta fall uteslutna.

V. Extra tjänster

 1. Om vi i samband med eller utanför köpeavtal får uppdraget att utföra montering, demontering, underhåll och driftsättning av aggregat, hydrauliska eller pneumatiska anläggningar (med eller utan montering av anslutningsdelarna) så gäller, i den mån inget annat har överenskommits vid slutandet av avtalet, följande villkor som komplement:
 2. Om en överenskommelse om ersättning inte är en del av avtalet, gäller våra aktuella prislistor.
 3. Om uppställning, montering, demontering, underhåll eller idrifttagning fördröjs genom omständigheter, i synnerhet på byggplatsen, utan vår förskyllan, ska kunden stå för kostnaderna för väntetid och ytterligare nödvändiga resor för vår personal enligt våra prislistor.
 4. Kunden ska innan vi påbörjar vår tjänsteleverans informera oss om de exakta förhållandena på platsen och hänvisa till särskilda omständigheter. Den överenskomna ersättningen bygger på obehindrad tillgång till platsen där vi ska leverera vår tjänst.

VI. Äganderättsförbehåll

 1. GOTTWALD förbehåller sig äganderätten till föremålet för leveransen fram till dess alla fordringar från löpande affärsförhållanden har betalats.
 2. Kunden överlåter sina fordringar och betalningsanspråk avseende den reserverade varan (t.ex. på grund av otillåten handling, försäkringsanspråk) redan nu, till en summa motsvarande den reserverade varans fakturavärde till GOTTWALD.
 3. Den reserverade varan som omfattas av GOTTWALDS äganderätt ska i köpmannamässig affärsverksamhet så länge äganderättsförbehållet gäller, försäkras mot brand, vattenskador, stöld och inbrottstöld. Rättigheterna utifrån denna försäkring överlåtes till GOTTWALD, varvid GOTTWALD accepterar överlåtelsen.
 4. Köparen har rätt att sälja leveransföremålet vidare inom ramen för en ordinarie affärsveksamhet. Han överlåter dock redan nu alla fordringar till en summa motsvarande fakturabeloppet (inklusive mervärdeskatt) till GOTTWALD som har tillfallit honom genom vidareförsäljningen gentemot hans köpare eller tredje part. Detta gäller oberoende av om leveransföremålet har sålts vidare med eller utan bearbetning. Köparen förblir bemyndigad att driva in denna fordring även efter överlåtelsen. GOTTWALDS bemyndigande att själv driva in fordringen förblir oberörd av detta. GOTTWALD åtar sig dock att inte driva in fordringen så länge köparen uppfyller sina betalningsskyldigheter och inte är för sen med sina betalningar, och det i synnerhet inte har inletts ett insolvensförfarande eller att en betalningsinställelse föreligger. Skulle detta vara fallet, kan GOTTWALD begära att köparen informerar GOTTWALD om de överlåtna fordringarna och dess gäldenärer, lämnar alla uppgifter som krävs för indrivning, överlämnar de tillhörande underlagen och meddelar överlåtelsen till gäldenärerna (tredje part).
 5. Beabetningen och ombildandet av leveransföremålet utfört av köparen utförs alltid för GOTTWALD. Om leveransföremålet bearbetas med andra föremål som inte tillhör GOTTWALD, förvärvar GOTTWALD samäganderätten till den nya saken i ett förhållande motsvarande leveransföremålets värde gentemot de andra bearbetade föremålen vid tiden för bearbetningen. För den genom bearbetningen skapade saken gäller för övrigt det samma som för det under förbehåll levererade leveransföremålet. GOTTWALD åtar sig att på begäran av kunden frige säkerheter som GOTTWALD har rätt till i den mån som det realiserbara värdet på vår säkerhet överstiger de fordringar som ska säkerställas med mer än 20 %. Det åligger GOTTWALD att välja ut vilka säkerheter som ska friges.
 6. Om kunden handlar i strid med avtalet, i synnerhet avseende betalningsförseningar, har GOTTWALD rätt att återta leveransföremålet efter en anmaning och köparen är skyldig att lämna ut föremålet. GOTTWALD har efter återtagande av den köpta varan rätt att använda denna. Avkastningen av denna användning ska dras av från kundens förbindelser - efter avdrag för skäliga användningskostnader.
 7. En ansökan om inledande av ett insolvensförfarande - oavsett vem som begär det - berättigar GOTTWALD att träda tillbaka från avtalet och att kräva att leveransföremålet omedelbart ska lämnas tillbaka.

VII. Verkställighetsförbehåll/embargo klausul

 1. Avtalsuppfyllandet omfattas av förbehållet att det inte föreligger några hinder på grund av tillämpbara handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner resp. embargon som gäller för den Europeiska Unionen eller Förbundsrepubliken Tyskland, eller andra internationella tillämpbara föreskrifter för utrikesekonomisk rätt. Detta gäller även ekonomiska-, handels- eller finanssanktioner resp. embargon som utfärdats av USA, i den mån de inte strider mot europeiska eller tyska rättsliga föreskrifter.
 2. Kunden är skyldig att framlägga all information och alla underlag som krävs för export, utförsel resp. införsel, eller som begärs av en myndighet eller en annan statlig institution.
 3. Kunden är själv och ensam ansvarig för att embargobestämmelser och handelsbegränsande åtgärder följs, i synnerhet på grund av utrikesekonomisk rätt. Kunden måste i synnerhet kontrollera och med hjälp av lämpliga åtgärder säkerställa att han inte genom en sådan vidareöverlåtelse till tredje part, genom förmedling av avtal om sådana varu-, verk- och servicetjänster, eller genom tillhandahållande av andra ekonomiska resurser i samband med sådana varu-, verk- och servicetjänster bryter mot ett embargo gällande för den Europeiska Unionen, USA och/eller FN. Detta gäller även under beaktande av eventuella begräsningar för inrikes affärer och eventuella kringgåendeförbud. Kunden måste även säkerställa att sådana varu-, verk- och servicetjänster inte är avsedda för en förbjuden eller tillståndspliktig rustningsrelevant, kärn- eller vapenteknisk användning, såvida inte eventuella nödvändiga tillstånd föreligger. Reglerna som gäller för samtliga tillämpbara sanktionslistor för den Europeiska Unionen och USA avseende affärsrelationer med däri nämnda företag, personer eller organisationer måste följas.
 4. Kunden åtar sig i synnerhet att omedelbart och utan fördröjning informera GOTTWALD om kunden avser att leverera eller använda produkter eller tjänster som har köpts av GOTTWALD i områden eller regioner som omfattas av sådana bestämmelser. Kunden befriar GOTTWALD från alla rättsföljder som uppstår på grund av överträdelser mot sådana bestämmelser och kommer i förekommande fall att betala skadestånd.

VIII. Garantivillkor

 1. Kunden ska omedelbart efter överlämnandet undersöka varan i den mån detta är möjligt enligt vederbörlig affärsverksamhet. Brister som upptäcks, avikelser från beställt antal eller felleveranser ska utan dörjsmål skriftligen meddelas till GOTTWALD. Reklamationsfristen är maximalt 10 dagar. Avgörande är tidpunkten för när en skriftlig (även via fax) reklamation har inkommit till GOTTWALD. Om en dold brist inte upptäcks förrän senare, måste den rapporteras omedelbart efter att den har upptäckts. Den köpmannamässiga beställarens garantirättigheter upphör om han inte uppfyller de skyldigheter som anges ovan.
 2. I den mån varan uppvisar en brist har GOTTWALD rätt att själv välja om bristen ska avhjälpas (förbättring) eller om en ny vara utan brister ska levereras (ny leverans). Om förbättringen inte kan avhjälpa felet kan kunden välja att tillbakaträda från köpet eller kräva en prisreducering. Förbättringen gäller som misslyckad om ett andra försök inte kan avhjälpa bristen. Skadeståndsanspråk på grund av brister enligt de följande villkoren kan kunden inte göra gällande förrän förbättringen anses ha misslyckats. Kundens rätt att göra vidare skadeståndsanspråk gällande enligt de följande villkoren berörs inte av detta. 
 3. Vid bristfällig bruks-/monteringsanvisning begränsas garantin först till en leverans av en bristfri bruks-/monteringsanvisning, i den mån en ordentlig montering/installation inte har skett. Detta gäller inte i den mån mer omfattande skador har uppstått till följd av den bristfälliga bruks-/monteringsanvisningen.
 4. Garantianspråken förfaller ett år efter leveransen av varan.
 5. Detta gäller inte i den mån längre frister finns föreskrivna i den tyska lagstiftningen § 438 Avsn. 1 Nr. 1 och 2 BGB, § 479 Avsn. 1 BGB eller § 634a Avsn. 1 Nr. 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Civilrättslig lagbok för Förbundsrepubliken Tyskland).
 6. GOTTWALDS garantiansvar är allmänt begränsat till ordervärdet, vid skadeståndsanspråk till täckningsbegränsningen i den av GOTTWALD tecknade företagsansvarsförsäkringen.
 7. De ovan nämna begränsningarna i garantin gäller inte i den mån GOTTWALD kan klandras för uppsåt eller grov oaktsamhet, inklusive uppsåt eller grov oaktsamhet genom GOTTWALDS företrädare eller dess företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser, eller om en skada på liv, lem eller hälsa har inträffat, om GOTTWALD kan klandras för svikligt handlande eller om GOTTWALD har lämnat en garanti på varans beskaffenhet.
 8. I den mån en kund å sin sida utsätts för skadeståndsanspråk på grund av en vara som köpts från GOTTWALD, påverkas inte hans rättigheter enligt § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Civilrättslig lagbok för Förbundsrepubliken Tyskland), i den mån han har rätt till en garanti enligt samma lag.
 9. En garanti lämnas inte för skador som uppstått på grund av olämplig eller felaktig användning, felaktig montering resp. idrifttagning genomförd av köparen eller tredje part, naturlig förslitning, felaktig eller vårdslös hantering, olämpliga driftmedel, ignorerande av drift- och underhållsanvisningar, samt felaktigt utförda ändringar eller iståndsättningsarbeten utförda av kunden eller tredje part.
 10. Om varan fortsätter att användas trots att man känner till en brist, övertar vi bara ansvaret för den ursprungliga bristen, inte för skador som har orsakats av den fortsatta användingen.

IX. Garantier

 1. Garantiåtaganden som övertas av GOTTWALD kräver en uttrycklig, skriftlig förklaring.
 2. I den mån en tillverkare lämnar garanti för beskaffenheten hos levererade varor eller för att varan behåller en bestämd beskaffenhet under en bestämd tidsperiod, har beställaren, utan att rättigheter som omfattas av gällande lagstiftning påverkas, de rättigheter som härrör ur garantin i garantiförklaringen och de villkor som anges i tillämpbar reklam. Dessa rättigheter kan uteslutande göras gällande gentemot tillverkaren.

X. Ansvarsbestämmelser

 1. GOTTWALD ansvarar obegränsat enligt de lagstadgade bestämmelserna för skador på liv, lem och hälsa, vilka beror på en oaktsam eller uppsåtlig pliktförsummelse av GOTTWALD, dess lagliga företrädare eller dess företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser, samt för skador som omfattas av ansvar enligt produktansvarslagstiftningen, samt för alla skador som beror på uppsåtlig eller grovt oaktsamma avtalsbrott, samt svikligt handlande av GOTTWALD, dess lagliga företrädare eller dess företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser. I den mån GOTTWALD avseende varan eller delar av densamma har lämnat en beskaffenhets- och/eller hållbarhetsgaranti, ansvarar GOTTWALD även inom ramen för denna garanti. För skador som beror på att den garanterade beskaffenheten eller hållbarheten saknas, men inte inträffar omedelbart på varan, ansvarar dock GOTTWALD bara om risken för en sådan skada uppenbarligen omfattas av beskaffenhets- och hållbarhetsgarantin.
 2. GOTTWALD ansvarar också för skador som orsakas genom enkel oaktsamhet i den mån denna oaktsamhet avser överträdelser mot väsentliga avtalsplikter eller en huvudskyldighet. GOTTWALD ansvarar dock bara i den mån skador på ett typiskt sätt står i samband med avtalet och är förutsebara.
 3. Ett vidare ansvar från GOTTWALDS sida är utesluten, utan hänsyn till naturen hos det anspråk som görs gällande. Detta gäller i synnerhet även för brottsliga anspråk eller anspråk om ersättning för fruktlösa utgifter i stället för tjänsten.
 4. I den mån GOTTWALDS ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för det personliga ansvaret för dess anställda, arbetstagare, medarbetare, företrädare och företagsexterna aktörer för uppfyllande av förpliktelser.
 5. I allmänhet preskriberas kundens skadeståndsanspråk efter ett år, såvida inte GOTTWALD ansvarar enligt punkt XI. 1.

XI. Verktyg och anordningar

 1. Verktyg och anordningar, som vi för kundens räkning ger i uppdrag till våra leverantörer och för vilka vi beräknar verktygskostnader, är fabrikens resp. tillverkarens egendom. Om inte uttryckligen noterat på annat sätt är beräknade verktygskostnader uteslutande andelsmässiga kostnader och berättigar inte till att verktyget eller anordningen lämnas ut.

XII. Dataskydd

 1. GOTTWALD påpekar att vi bearbetar och sparar de uppgifter som är nödvändiga för affärsavvecklingen.
 2. Kunden accepterar att hans personrelaterade uppgifter samlas in, sparas, används och lämnas vidare och ändras vid behov, i den mån detta är nödvändig för att avtalet med GOTTWALD ska kunna genomföras. GOTTWALD har i synnerhet rätt att för syfte att kontrollera soliditeten inhämta information från tredje part och lämna den vidare till tredje part. GOTTWALD har dessutom rätt att i samband med leveransen av den beställda varan och vid dröjsmål uppdraga åt tredje part att diva in fordringarna och att lämna alla uppgifter som krävs för detta till uppdragstagaren.
 3. Kunden kan när som helst för framtida verkan återta sitt godkännande helt eller delvis, eller kräva att de uppgifter som sparats om honom av GOTTWALD korrigeras. GOTTWALD åtar sig i detta fall att utan dörjsmål radera dessa personrelaterade uppgifter så snart avtalsförhållandet har avvecklats fullständigt.

XIII. Plats för verkställighet, domstolsforum, tillämpbar rätt

 1. Ändringar av detta avtal måste ske i skriftlig form, detta gäller även för ett avstående av detta krav på skriftlig form
 2. Platsen för verkställighet för alla ömsesidiga rättigheter och skyldigheter och uteslutande domstolsforum är Bremen, Tyskland. GOTTWALD har dock rätt att stämma kunden vid dennes allmänna domstolforum.
 3. Tillämpbar rätt är rätten i Förbundsrepubliken Tyskland, under uteslutande av "United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods” (CISG).
 4. Skulle enskilda bestämmelser i detta avtal helt eller delvis inte ha rättsverkan eller inte vara genomförbara, skall giltigheten hos det resterande avtalets bestämmelser inte påverkas av detta. Detsamma fäller för det fall om avtalet skulle innehålla en regleringslucka. I stället för de overksamma eller ej genomförbara bestämmelserna, eller för att fylla en lucka, ska en skälig regel gälla, vilken i den mån det är rättsligt möjligt, kommer så nära den reglering som de avtalsslutande parterna skulle ha önskat, i den mån de vid slutande av avtalet skulle ha beaktat denna punkt.

GOTTWALD GmbH + Co. KG, 28703 Bremen,  Aktuell per: januari 2014


Nedladdning

 Ladda ner affärsvillkoren från GOTTWALD GmbH + Co. KG som PDF

Kontakt