Almindelige forretningsbetingelser

I. Gyldighedsområde

 1. Følgende almindelige forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, leveringer og tjenesteydelser mellem Franz Gottwald GmbH + Co. KG. (herefter GOTTWALD) og vores kunder i form af private, offentlige eller halvoffentlige virksomheder.
 2. Vi anerkender ikke kundens eventuelle betingelser, som er en hindring for eller afviger fra vores almindelige forretningsbetingelser, medmindre vi udtrykkeligt har givet vores skriftlige samtykke hertil.
 3. GOTTWALDs salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle fremtidige forretningsaftaler med kunder, der er private, halvoffentlige eller offentlige virksomheder, også selvom der ikke er gjort udtrykkeligt opmærksom herpå.

II. Tilbud og indgåelse af kontrakt

 1.  En kontrakt indgås ved hjælp af en skriftlig bekræftelse af modtagelsen. Ordrebekræftelse eller fakturering af ordren samt levering af ydelsen er at sidestille med bekræftelse af modtagelsen.
 2. Vores tilbud er ikke bindende. GOTTWALD forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine leveringer/ydelser, såfremt disse sker med henblik på tekniske forbedringer og/eller i det enkelte tilfælde viser sig relevante for ydeevnen og er rimelige for kunden, især såfremt kvaliteten af leveringen/ydelsen ikke påvirkes negativt heraf i forhold til det påtænkte anvendelsesformål.
 3. Evt. angivelser om ydelser, mål, vægt, priser og lign. i kataloger, brochurer, rundskrivelser, annoncer, kopier og lignende offentlig markedsføring, også på elektroniske medier, er vejledende, såfremt de ikke udtrykkeligt er en del af kontrakten.
 4. De bilag, der følger med et tilbud, som billeder, tegninger, vægts- og målangivelser, er kun til en vis grad retningsgivende, medmindre de udtrykkeligt betegnes som bindende.
 5. Mundtlige og skriftlige angivelser om egnethed og anvendelsesmuligheder for de af GOTTWALD leverede varer samt rådgivning og anbefalinger fra medarbejdere hos GOTTWALD gives efter disses bedste overbevisning. De er ikke bindende og begrunder hverken et kontraktligt retsforhold eller et sekundært kontraktkrav. Især fritages kunden ikke for sin forpligtelse til at gennemføre en kontrol for at overbevise sig om, at varen egner sig til det påtænkte anvendelsesformål. Det samme gælder for arbejds-, tjeneste-, produktions- og andre ydelser, som GOTTWALD skal levere.

III. Priser og betalingsbetingelser

 1. Priserne anføres generelt i euro (EUR) eksklusive den til enhver tid gældende moms.
 2. Priser på varer anføres ab lager og omfatter især ikke opstilling og montering på stedet samt installation og idriftsættelse. Prisen omfatter for arbejds-, tjeneste-, produktions- og andre ydelser levering af ydelsen på GOTTWALDs firmadresse. Såfremt der opstår omkostninger til transport og forsikring af vareleveringer samt omkostninger til kørsels-, arbejds- og ventetid samt infrastruktur- og omkostninger til øvrige ydelser, faktureres disse separat. Reparationsarbejde og øvrige ydelser betales separat, medmindre der er tale om reparation inden for rammerne af reklamationsretten.
 3. Betalinger forfalder øjeblikkeligt til betaling netto kontant. Senest 14 dage efter fakturadato og forfald er der tale om forsinket betaling, uagtet om der er fremsendt påmindelse eller ej. I forbindelse med forsinket betaling pålægges det kunden at betale morarenter på 8 % over basisrentesatsen i henhold til § 288 i den tyske civillov (BGB). En yderligere opstået skade hos GOTTWALD som følge af forsinkelsen berøres ikke heraf.
 4. Kunden må kun foretage modregning med ubestridte eller retskraftige krav. Dette gælder også for påberåbelse af en tilbageholdelsesret.

IV. Levering

 1. Det er en forudsætning for overholdelsen af frister og tidspunkter, at kunden rettidigt fremsender samtlige de bilag, oplysninger, filer og registreringer, som denne skal tilvejebringe, samt overholder de aftalte betalingsbetingelser og øvrige forpligtelser inden levering. Hvis ikke disse forudsætninger opfyldes rettidigt, forlænges fristerne på passende vis. Dette gælder ikke, hvis GOTTWALD er ansvarlig for forsinkelsen.
 2. GOTTWALD er berettiget til at yde delleveringer, såfremt dette er rimeligt for kunden. Delleveringer kan faktureres med det samme.
 3. GOTTWALD er berettiget til at anvende eksterne hjælpere til opfyldelse af kontrakten.
 4. Forstyrrelser i tilfælde af force majeure og af årsager, som ligger uden for vores risikoområde, som f.eks. strejke, togskinne- eller vejspærringer, krig, terrorisme, uroligheder, foranstaltninger fra myndighedernes side og andre uforudsete, uundgåelige hændelser, som forhindrer GOTTWALD i opfyldelse af kontrakten, fritager GOTTWALD for opfyldelse af kontrakten, indtil force majeure-situationen er ophørt plus en tilstrækkelig igangsætningstid. Såfremt forstyrrelsen varer længere end tre måneder, er kontraktparterne berettigede til at ophæve kontrakten skriftligt med en frist på en uge. Yderligere krav er udelukket i dette tilfælde.

V. Ekstraydelser

 1. Såfremt vi med eller uden tilknytning til ordrer pålægges at varetage montering, demontering, vedligeholdelse eller idriftsættelse af aggregater, hydrauliske eller pneumatiske anlæg (med eller uden montering af tilslutningsdele), gælder følgende betingelser supplerende, medmindre andet er aftalt skriftligt ved indgåelse af kontrakten:
 2. Såfremt der ikke er truffet aftale om betalingen i kontrakten, gælder vores aktuelle prislister.
 3. Hvis installation, montering, demontering, vedligeholdelse eller idriftsættelse bliver forsinket på grund af omstændigheder, især på byggepladsen, uden at vi er skyld heri, skal kunden påtage sig omkostningerne for ventetid og yderligere rejser for vores medarbejdere i henhold til vores prislister.
 4. Kunden skal, før vi påbegynder vores ydelse, meddele os de præcise lokale forhold og gøre opmærksom på særlige omstændigheder. Den aftalte betaling baserer på uhindret adgang til det sted, vores ydelse skal leveres.

VI. Ejendomsforbehold

 1. GOTTWALD forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, indtil alle tilgodehavender, der hidrører fra forretningsforholdet, er fuldt ud betalt.
 2. Kunden transporterer allerede nu sine tilgodehavender og betalingskrav i forbindelse med varen, som ejendomsforbeholdet gælder, (for eksempel pga. utilladelig handling, forsikringskrav) til GOTTWALD, svarende til fakturaværdien af varen.
 3. Varen, som GOTTWALD har ejendomsretten til, skal som led i den forretningsmæssige handel brand-, vand-, tyveri- og indbrudsforsikres, så længe ejendomsforbeholdet varer. Forsikringsrettighederne transporteres til GOTTWALD, som accepterer disse.
 4. Køber er berettiget til at videresælge den leverede vare som led i almindelig handel. Køber transporterer imidlertid allerede nu alle de tilgodehavender, svarende til det endelige fakturabeløb inkl. moms, denne måtte have som følge af videresalg over for aftagerne eller tredjeparter, til GOTTWALD, uanset om den leverede vare videresælges uden eller efter forarbejdning. Køber har også bemyndigelse til at inddrive disse tilgodehavender efter transporten. GOTTWALDs beføjelse til at inddrive tilgodehavendet selv berøres ikke heraf. GOTTWALD er imidlertid forpligtet til ikke at inddrive tilgodehavendet, så længe køber opfylder sine betalingsforpligtelser, og der ikke er tale om forsinket betaling, og køber især ikke er begæret konkurs eller har indstillet betalingerne. Men såfremt dette er tilfældet, kan GOTTWALD forlange, at køber oplyser GOTTWALD om de transporterede tilgodehavender og de respektive skyldnere, videregiver de oplysninger der er nødvendige for inddrivelsen, udleverer de dertilhørende bilag og orienterer skyldnerne (tredjeparter) om transporten.
 5. Købers forarbejdning eller omdannelse af den leverede vare sker altid for GOTTWALD. Ved forarbejdning af den leverede vare med andre varer, der ikke tilhører GOTTWALD, erhverver GOTTWALD medejerskab til det nye produkt i forhold til værdien af den leverede vare sammenholdt med de andre forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdningen. For det produkt, der opstår ved forarbejdning, gælder i øvrigt det samme, som gælder for den med ejendomsforbehold leverede vare. GOTTWALD forpligter sig til at frigive de sikkerheder, der tilkommer os, på købers forlangende, svarende til, at vores sikkerheds realiserbare værdi overstiger de tilgodehavender, der skal sikres, med mere end 20 %. Det påhviler GOTTWALD at vælge de sikkerheder, der skal frigives.
 6. Ved købers manglende overholdelse af kontrakten, især ved forsinket betaling, er GOTTWALD berettiget til at tage den leverede vare tilbage efter påmindelse, og køber er forpligtet til at udlevere varen. Efter tilbagetagelsen af varen er GOTTWALD berettiget til udnyttelse heraf. Udnyttelsesværdien modregnes i købers forpligtelser fraregnet rimelige omkostninger til udnyttelsen.
 7. En konkursbegæring, uanset hvem der indgiver denne, giver GOTTWALD ret til at ophæve kontrakten og straks forlange den leverede vare tilbageleveret.

VII. Forbehold for opfyldelse/embargoklausul

 1. Kontraktopfyldelse sker med det forbehold, at der ikke står hindringer i vejen herfor på grund af økonomiske, handels- og finansielle sanktioner eller embargoer fra EU eller Tyskland eller andre internationale udenrigsøkonomiske regler. Dette gælder også for økonomiske, handels- eller finansielle sanktioner eller embargoer, som USA indleder, såfremt ingen europæisk eller tysk lovgivning er til hinder herfor.
 2. Kunden er forpligtet til at stille alle oplysninger og bilag til rådighed, som er nødvendige for eksport, overførsel eller import, eller som kræves af en myndighed eller en anden statslig institution.
 3. Det er alene kundens ansvar at overholde embargobestemmelserne og de handelsbegrænsende foranstaltninger, særligt i henhold til de udenrigsøkonomiske retsregler. Kunden skal især kontrollere og på egnet vis sikre: - at en overdragelse til tredjepart, formidling af aftaler vedr. sådanne varer, produktions- og tjenesteydelser eller tilrådighedsstillelse af økonomiske ressourcer i forbindelse med sådanne varer, produktions- og tjenesteydelser ikke strider imod en embargo fra EU, USA og/eller FN, også under hensyntagen til eventuelle begrænsninger for indenlandske forretninger og eventuelle forbud mod omgåelse
- at sådanne varer, produktions- og tjenesteydelser ikke er beregnet til en forbudt eller godkendelsespligtig oprustningsrelevant, kernekraft- eller våbenteknisk anvendelse, medmindre de i givet fald nødvendige godkendelser foreligger
- at reglerne på samtlige relevante sanktionslister fra EU og USA vedr. handel med de heri nævnte virksomheder, personer eller organisationer overholdes.
 4. Kunden er især forpligtet til øjeblikkeligt og uden opfordring at orientere GOTTWALD, såfremt denne har til hensigt at levere GOTTWALD-produkter/ydelser til eller anvende disse i områder, der er underlagt sådanne bestemmelser. Kunden skal friholde GOTTWALD for alle eventuelle retsfølger, der måtte opstå på grund af den manglende overholdelse af sådanne bestemmelser og skal i givet fald betale skadeserstatning.

VIII. Ansvar for mangler/reklamationsret

 1. Kunden skal straks efter modtagelsen undersøge den leverede vare, i det omfang dette kan lade sig gøre inden for rammerne af ordentlig forretningsbrug. GOTTWALD orienteres øjeblikkeligt på skrift om synlige mangler, afvigelser i antal eller forkerte leverancer. Reklamationsfristen er maksimalt 10 dage. Afgørende er tidspunktet for GOTTWALDs modtagelse af en skriftlig (herunder telefax) reklamation. Såfremt en skjult mangel først opdages på et senere tidspunkt, skal denne meddeles straks efter opdagelsen. Forbrugerens reklamationsret bortfalder, såfremt denne ikke overholder ovennævnte forpligtelser.
 2. Såfremt en vare er mangelfuld, har GOTTWALD ret til at vælge enten at afhjælpe manglen (reparation) eller at levere en ny fejlfri vare (omlevering). Såfremt afhjælpningen slår fejl, kan kunden vælge at ophæve aftalen eller kræve nedslag i prisen. En evt. afhjælpning er slået fejl, når forsøg nummer to har været gennemført uden succes. Køber kan først gøre skadeserstatningskrav gældende på følgende betingelser på grund af manglen, når afhjælpningen har slået fejl. Kundens ret til at gøre yderligere skadeserstatningskrav gældende på følgende betingelser berøres ikke heraf. 
 3. I tilfælde af en mangelfuld betjenings-/monteringsvejledning begrænses forpligtelsen som udgangspunkt til levering af en betjenings-/monteringsvejledning uden fejl, såfremt der ikke er sket korrekt montering/installation. Dette gælder ikke, såfremt der på grund af den mangelfulde betjenings-/monteringsvejledning allerede er opstået en større skade.
 4. Kravene vedr. ansvar for mangler forældes et år efter levering af varen.
 5. Dette gælder ikke, såfremt § 438, stk. 1, nr. 1 og 2 i BGB, § 479, stk. 1 i BGB eller § 634a, stk. 1, nr. 2 i BGB foreskriver længere frister.
 6. GOTTWALDs ansvar for mangler er generelt begrænset til ordrens værdi, og ved skadeserstatningskrav til dækningen på den erhvervsansvarsforsikring, GOTTWALD har tegnet.
 7. Førnævnte begrænsninger i ansvaret for mangler gælder ikke, såfremt GOTTWALD kan beskyldes for forsæt eller grov uagtsomhed, herunder forsæt eller grov uagtsomhed udvist af GOTTWALDs repræsentanter eller eksterne hjælpere til opfyldelse af kontrakten, eller såfremt der er sket skade på liv, krop eller sundhed, såfremt GOTTWALD kan beskyldes for svig, eller GOTTWALD har ydet en garanti for varens beskaffenhed.
 8. Såfremt en kunde på sin side mødes med reklamationskrav på grund af en vare købt hos GOTTWALD, har kunden de i § 478 i BGB nævnte rettigheder, såfremt GOTTWALD ifølge den tyske civile retsbog har ansvar for mangler.
 9. GOTTWALD påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på grund af uegnet eller uhensigtsmæssig anvendelse, købers eller tredjemands fejlagtige montering eller idriftsættelse, naturlig slitage, fejlagtig eller sjusket behandling, uegnede driftsmidler, manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger samt uhensigtsmæssige ændringer eller istandsættelse foretaget af køber eller tredjeparter.
 10. Såfremt varen på trods af kendskabet til en mangel fortsat benyttes, hæfter vi kun for den oprindelige mangel, ikke for sådanne skader, der er opstået på grund af den fortsatte benyttelse.

IX. Garantier

 1. GOTTWALDs ydelse af garanti kræver en udtrykkelig skriftlig erklæring.
 2. Såfremt en producent yder garanti for beskaffenheden af en leveret vare eller for, at varen har en bestemt beskaffenhed i en bestemt periode, har forbrugeren uagtet de lovmæssige krav udelukkende de garantirettigheder over for producenten på de betingelser, som fremgår af garantierklæringen og det relevante markedsføringsmateriale.

X. Hæftelse

 1. GOTTWALD hæfter ubegrænset i henhold til de lovmæssige bestemmelser for skader på liv, krop og sundhed, som beror på en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra GOTTWALDs side (herunder lovmæssige repræsentanter eller hjælpere til opfyldelse af kontrakten), samt for skader, der omfattes af hæftelsen i henhold til lovgivningen om produktansvar, samt for alle skader, der skyldes forsætlige eller groft uagtsomme kontraktovertrædelser samt svig fra GOTTWALDs side (herunder lovmæssige repræsentanter eller hjælpere til opfyldelse af kontrakten). Såfremt GOTTWALD har afgivet en garanti vedr. beskaffenhed og/eller holdbarhed af varen eller dele heraf, hæfter GOTTWALD også inden for rammerne af denne garanti. For skader, der skyldes mangler i den garanterede beskaffenhed eller holdbarhed, men ikke umiddelbart optræder på varen, hæfter GOTTWALD imidlertid kun, hvis risikoen for en sådan skade tydeligt er omfattet af beskaffenheds- og holdbarhedsgarantien.
 2. GOTTWALD hæfter også for skader, der forårsages af simpel uagtsomhed, såfremt denne uagtsomhed angår misligholdelse af væsentlige kontraktforpligtelser eller en kardinalpligt. GOTTWALD hæfter dog kun, såfremt skaderne typisk er forbundet med kontrakten og er forudsigelige.
 3. Yderligere hæftelse fra GOTTWALDs side er udelukket uanset det pågældende kravs retslige karakter. Dette gælder især også for krav uden for kontraktforholdet eller krav på godtgørelse af forgæves udgifter i stedet for ydelsen.
 4. Såfremt GOTTWALDs hæftelse er udelukket eller begrænset, gælder dette også for personlig hæftelse fra virksomhedens funktionærer, ansatte, medarbejdere, repræsentanter eller hjælpere til opfyldelse af kontrakten.
 5. Generelt forældes kundens skadeserstatningskrav efter et år, medmindre GOTTWALD hæfter i henhold til punkt XI.,1.

XI. Værktøj og udstyr

 1. Værktøj og udstyr, som vi som led i kundens ordre lader udarbejde hos vores leverandører, og som vi beregner værktøjsomkostninger for, er fabrikkens/producentens ejendom. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er de beregnede værktøjsomkostninger udelukkende en del af omkostningerne og berettiger ikke til udlevering af værktøjet eller udstyret.

XII. Databeskyttelse

 1. GOTTWALD gør opmærksom på, at virksomheden forarbejder og gemmer data, der er nødvendige for afviklingen af forretningen.
 2. Kunden indvilliger i indsamling, lagring, udnyttelse, videregivelse og i givet fald ændring af sine personlige data, såfremt dette er nødvendigt for kontrakten med GOTTWALD. GOTTWALD er især berettiget til at indhente og videregive oplysninger fra og til tredjeparter med henblik på kontrol af kreditværdighed. GOTTWALD har desuden ret til at lade tredjeparter udlevere den bestilte vare og inddrive tilgodehavender ved forsinkelse, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige herfor, til tredjeparter.
 3. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit fremtidige samtykke helt eller delvist eller forlange berigtigelse af de data, som GOTTWALD har opbevaret om kunden. GOTTWALD er i dette tilfælde forpligtet til øjeblikkeligt at slette de personlige oplysninger, så snart kontraktforholdet er fuldstændig afsluttet.

XIII. Sted for opfyldelse, værneting, lovvalg

 1. Ændringer i denne kontrakt skal ske skriftligt, dette gælder også for en beslutning om at se bort fra kravet om skriftlighed.
 2. Stedet for opfyldelse af alle gensidige rettigheder og forpligtelser, og eksklusivt værneting er Bremen. GOTTWALD har dog ret til også at anlægge sag mod kunden ved dennes almindelige værneting.
 3. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende, med undtagelse af CISG “United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods”.
 4. Såfremt enkelte bestemmelser i denne kontrakt er eller bliver helt eller delvist ugyldige eller ikke kan gennemføres, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne kontrakt. Det samme gælder, hvis der er et hul i kontraktreglerne. I stedet for de ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelser eller for at udfylde et hul skal der gælde en passende regel, der såfremt dette er juridisk muligt, ligger så tæt som muligt på det af kontraktparterne ønskede, såfremt de ved indgåelse af kontrakten havde været opmærksomme på dette punkt.

GOTTWALD GmbH + Co. KG, 28703 Bremen,  Version: Januar 2014


Downloads

 Download af salgs- og leveringsbetingelser for GOTTWALD GmbH + Co. KG som PDF

Kontakt